skup złomu rybnik, skup makulatury rybnik, skup złomu żory

Oddaj złom, zyskaj BON

Regulamin Bonów SPEED Stacja paliw Rybnik

I. Warunki ogólne.

1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Endurans Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 332

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

4. Wartość Bonów: 50 PLN.

5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania paliw płynnych tj. Benzyn silnikowych i oleju napędowego na stacji paliw Wydawcy (Stacja paliw SPEED Rybnik ul. Żorska 332).

6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy

7. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.

8. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

 

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na zakup paliw płynnych na stacji paliw Wydawcy: PKT I pkt 5.

2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy numer seryjny. Widniejący na Bonie numer jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Na potwierdzenie wykorzystania Bonu Wydawca każdorazowo wystawi fakturę VAT na osobę bądź firmę korzystającą z Bonu.

4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.

5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane

6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkowanie Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.